بیست و پنجمین نمایشگاه تجهیزات پزشکی اصفهان- 1402

بیست و پنجمین نمایشگاه ایران هلث(Iran Health)- خرداد ماه 1402

 

 

بیست و چهارمین نمایشگاه تجهیزات پزشکی شیراز- 1401

بیست و پنجمین نمایشگاه تجهیزات پزشکی مشهد- مهرماه 1401

بیست و هفتمین نمایشگاه تجهیزات پزشکی تبریز- مرداد ماه 1401

بیست و هشتمین نمایشگاه تجهیزات پزشکی مشهد صادرات- تیرماه 1401

بیست و سومین نمایشگاه ایران هلث(Iran Health)- 3 الی 6 خردادماه 1401

پانزدهمین نمایشگاه تجهیزات پزشکی اصفهان- 28 بهمن لغایت 2 اسفند 1400